EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Raminta Arbočienė

    

Vyriausioji specialistė atlieka šias funkcijas:

  

 • atlieka kiekybinę ir kokybinę valstybės tarnautojų ir darbuotojų sudėties analizę;
 • dalyvauja nustatant Kanceliarijos struktūrą, rengiant vidinius struktūrinius pakeitimus, rengia teisės aktų dėl įstaigos struktūros patvirtinimo ir jos pakeitimo projektus;
 • rengia ir kartu su kitų struktūrinių padalinių darbuotojais dalyvauja rengiant struktūrinių padalinių nuostatų bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • rengia visiškos asmeninės materialinės atsakomybės sutarčių projektus;
 • teisės aktų nustatyta tvarka rengia ataskaitas, pažymas bei informaciją personalo klausimais ir teikia kitoms institucijoms;
 • rengia Lietuvos Respublikos Prezidento potvarkių dėl politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų, projektus;
 • rengia darbo sutartis;
 • įsakymų dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į valstybės tarnybą ar darbą ir atleidimo iš valstybės tarnybos ar darbo, projektus;
 • rengia priėmimo į valstybės tarnybą ar darbą ir atleidimo iš valstybės tarnybos ar darbo dokumentus (formuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens bylas, supažindina su pareigybės aprašymu, vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais vidaus tvarką ar funkcijų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, pildo darbo sutarčių žurnalą, rengia valstybės tarnautojų ir darbuotojų atleidimo iš pareigų ar darbo dokumentus, pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondui apie priimtuosius ir atleistuosius valstybės tarnautojus ir darbuotojus);
 • dalyvauja organizuojant Lietuvos valstybės apdovanojimų įteikimo iškilmingas ceremonijas;
 • tvarko valstybės tarnautojų pažymėjimų apskaitą ir jų išdavimą;
 • tvarko Lietuvos Respublikos Prezidento skiriamiems į pareigas asmenims išduodamų pažymėjimų apskaitą, organizuoja jų išdavimą;
 • kartu su struktūrinių padalinių vadovais rengia valstybės tarnautojų ir darbuotojų atostogų suteikimo eilę;
 • rengia įsakymų dėl atostogų, atšaukimo iš atostogų ir atostogų perkėlimo projektus, skaičiuoja papildomas kasmetines atostogas;
 • skaičiuoja valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą;
 • teikia duomenis Valstybės tarnybos registrui;
 • vykdo valstybės tarnautojų, kuriems sueina 65 m. tarnybos laiko kontrolę, rengia, esant būtinybei, vyresnių nei 65 m. valstybės tarnautojų tarnybos laiko pratęsimo dokumentų projektus;
 • registruoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų prašymus ir tarnybinius pranešimus;
 • sistemina, kaupia ir saugo dokumentus, o pasibaigus kalendoriniams metams, pagal dokumentacijos planą Kanceliarijos archyvui perduoda įsakymų atostogų ir personalo klausimais bylas bei jų registrą, atleistųjų darbuotojų asmens bylas ir kt.;
 • dalyvauja rengiant Skyriaus nuostatus bei Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus; 
 • dalyvauja įvairių komisijų, darbo grupių veikloje;
 • bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, vietos savivaldos institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
 • dalyvauja mokymuose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose, Kanceliarijos organizuojamuose renginiuose, teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo tobulinimo;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus su Kanceliarijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius Kanclerio ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

  

Vyriausioji specialistė turi atitikti šiuos reikalavimus:

  

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip trejų metų darbo patirtį personalo srityje biudžetinėse įstaigose;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, valstybės tarnautojų registro, viešojo administravimo, darbo teisės, socialinio draudimo klausimus;
 • vadovautis Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais ir potvarkiais, Kanceliarijos kanclerio (toliau - Kancleris) įsakymais, Kanceliarijos nuostatais ir vidaus bei darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais, Skyriaus nuostatais bei šiuo pareigybės aprašymu;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną šių Europos Sąjungos kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių pažengusio vartotojo B1 lygiu;
 • įstatymų nustatyta tvarka turi įgyti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

  

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 79131499

Šiandien apsilankė: 1207

Dabar naršo: 117

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.