EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Jovita Neliupšienė

 

 Vyriausioji patarėja atlieka šias funkcijas:

 

 • organizuoja Grupės darbą, paskirsto pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę, skatina Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų iniciatyvą;
 • analizuoja ir referuoja Lietuvos Respublikos Prezidentui apie tarptautinių santykių tendencijas pasaulyje bei svarbiausius Lietuvos užsienio politikos klausimus;
 • teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Prezidentui dėl Lietuvos užsienio politikos krypčių, prioritetų, taip pat dėl užsienio politikos vykdymo;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Seimo užsienio reikalų ir Europos reikalų komitetų, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir kitų institucijų posėdžiuose svarstant užsienio politikos klausimus, išdėsto Lietuvos Respublikos Prezidento poziciją dėl juose nagrinėjamų klausimų;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos Prezidentui Lietuvos Respublikos Seime pristatant Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, įstatymų projektus užsienio politikos srityje;
 • teikia Lietuvos Respublikos Prezidentui siūlymus dėl Lietuvos Respublikos Prezidento vizitų į užsienį, derina šiuos vizitus ir organizuoja bei užtikrina vizitų programų parengimą;
 • rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Prezidentui jo kalbų, susijusių su Lietuvos užsienio politika, projektus;
 • analizuoja Lietuvos Respublikos Seimo priimtus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikiamas tarptautines sutartis ir teikia Lietuvos Respublikos Prezidentui pasiūlymus dėl jų;
 • organizuoja Lietuvos Respublikos Prezidento susitikimus, susijusius su Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovų užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų skyrimu ir atšaukimu, užsienio valstybių diplomatinių atstovų įgaliojamųjų ir atšaukiamųjų raštų priėmimu, aukščiausiųjų diplomatinių rangų ir specialiųjų vardų teikimu;
 • rengia medžiagą Lietuvos Respublikos Prezidento susitikimams su užsienio valstybių bei tarptautinių organizacijų atstovais;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos Prezidentui valstybės institucijų pasitarimuose užsienio politikos klausimais;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu inicijuoja suinteresuotų institucijų pasitarimus Lietuvos užsienio politikos klausimais;
 • pagal kompetenciją vykdo tarnybinį susirašinėjimą su Lietuvos valstybės institucijomis, Lietuvos ir užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir konsulinėmis įstaigomis;
 • pagal kompetenciją aptaria aktualius klausimus su užsienio šalių diplomatais ir tarptautinių organizacijų atstovais susitikimų metu;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl informacijos teikimo Lietuvos ir užsienio visuomenės informavimo priemonėms Lietuvos užsienio politikos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus, pareiškimus bei prašymus arba, esant reikalui, juos persiunčia kompetentingoms institucijoms;
 • užtikrina dokumentų, susijusių su Grupės funkcijų vykdymu kaupimą, jų sisteminimą ir saugojimą pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą;
 • vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimus.

Vyriausioji patarėja turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį tarptautinių santykių srityje;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais diplomatinę tarnybą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, protokolo reikalavimus ir kt.;
 • žinoti pagrindines Lietuvos užsienio politikos kryptis, jų įgyvendinimo būdus ir priemones, taip pat kitų valstybių užsienio politikos klausimus;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymo, ratifikavimo ir denonsavimo procedūras;
 • žinoti Lietuvos Respublikos valstybės valdžios, valdymo ir savivaldos institucijų formavimo tvarką, funkcijas ir kompetenciją, jų vadovų skyrimo procedūras;
 • būti susipažinusiam su Europos Sąjungos institucine sistema, Europos Sąjungos teisės aktų rengimo ir priėmimo procedūromis;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.
 • gebėti planuoti ir organizuoti Grupės darbą bei valdyti pokyčius, sugebėti priimti sprendimus, analizuoti problemas ir prognozuoti perspektyvas;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) įgudusio vartotojo C1 lygiu (pagal Europass);
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 77853461

Šiandien apsilankė: 4729

Dabar naršo: 310

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.