EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Gražina Urbonienė

   

Skyriaus vedėja atlieka šias funkcijas:

   

 • įgyvendindamas Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas, organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto Skyriaus valstybės tarnautojams pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę;
 • atstovauja Skyriui Kanceliarijoje, o Kanclerio pavedimu kitose institucijose ir staigose;
 • padeda Kancleriui formuoti personalo valdymo politiką ir valdyti personalą;
 • užtikrina kiekybinės ir kokybinės Kanceliarijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - valstybės tarnautojai ir darbuotojai) sudėties analizės vykdymą, jų asmens bylų formavimą, duomenų valstybės tarnautojų registrui teikimą;
 • užtikrina valstybės tarnautojų ir darbuotojų pažymėjimų bei leidimų apskaitą ir jų išdavimą;
 • užtikrina atostogų, komandiruočių ir personalo klausimais įsakymų, darbo sutarčių rengimą;
 • užtikrina valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo organizavimą;
 • Kanclerio pavedimu užtikrina Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų apdovanojimų klausimais projektų rengimą;
 • užtikrina informacijos apie Lietuvos valstybės apdovanojimus (dekretus, statutus) skelbimą Lietuvos Respublikos Prezidento, Kanceliarijos interneto puslapiuose;
 • Kanclerio pavedimu, pagal asmenų prašymus užtikrina prarastų ar dingusių Lietuvos valstybės apdovanojimų ženklų ir dokumentų dublikatų išdavimą;
 • dalyvauja organizuojant Lietuvos valstybės apdovanojimo ženklų, jų pakaitų (juostelių, miniatiūrų, rozečių) gamybą, Lietuvos valstybės apdovanojimo ženklų diplomų ir liudijimų leidybą;
 • organizuoja Lietuvos valstybės apdovanojimų ženklų įteikimo iškilmingas ceremonijas;
 • užtikrina informacijos parengimą ir pateikimą Kancleriui apie Lietuvos valstybės apdovanojimams pristatytas kandidatūras;
 • užtikrina asmenų prašymų, skundų, pranešimų Lietuvos valstybės apdovanojimų ir kitais su Skyriaus kompetencija susijusiais klausimais nagrinėjimą bei atsakymų rengimą;
 • užtikrina Lietuvos valstybės apdovanojimų tarybos techninį aptarnavimą;
 • užtikrina tinkamą Lietuvos valstybės apdovanojimų ženklų apskaitą;
 • vizuoja visus Skyriaus, kaip vykdytojo, ar Kanceliarijos kitų struktūrinių padalinių parengtus su Skyriaus kompetencija susijusius dokumentus, kuriuos pasirašo Kancleris;
 • koordinuoja kitų struktūrinių padalinių nuostatų bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų rengimą;
 • užtikrina Skyriaus nuostatų ir Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų parengimą;
 • užtikrina kasmetinį ir neeilinį Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
 • sudaro Skyriaus valstybės tarnautojų kasmetinių atostogų eilę;
 • dalyvauja teisės aktų, susijusių su valstybės tarnybos ir darbo santykiais, projektų analizės, išvadų rengimo ir pasiūlymų teikimo procese;
 • Kancleriui pavedus organizuoja pareiškimų, pretenzijų ir skundų nagrinėjimą pagal Skyriaus kompetenciją bei rengia sprendimų pagal nagrinėjimo rezultatus projektus;
 • teikia Kancleriui pasiūlymus dėl darbo organizavimo Skyriuje;
 • užtikrina, kad duomenys, susiję su Skyriaus funkcijų vykdymu, Kanceliarijos duomenų bazėse būtų nuolat atnaujinami pagal Skyriaus kompetenciją;
 • dalyvauja rengiant Kanceliarijos strateginius ir metinius veiklos planus, rengia Skyriaus metinius ir kitus veiklos planus;
 • užtikrina dokumentų, susijusių su Skyriaus funkcijų vykdymu kaupimą, sisteminimą ir saugojimą pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą;
 • nustato Skyriaus poreikį pirkimams ir teikia paraiškas dėl viešųjų pirkimų, dalyvauja ruošiant kvalifikacinius reikalavimus ir technines specifikacijas;
 • vykdo einamąją finansų kontrolę - užtikrina su inicijuota ūkine operacija susijusių prekių, paslaugų, darbų kiekio ir kokybės, užsakymo pateikimo ir įvykdymo terminų kontrolę;
 • užtikrina įsakymų projektų, pažymų, aktų, metodikų, raštų ir kitų dokumentų projektų pagal Skyriaus kompetenciją rengimą, pagal kompetenciją tiria fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir užtikrina atsakymų projektų rengimą, dalyvauja rengiant Kanceliarijos strateginius ir metinius veiklos planus, rengia Skyriaus metinius ir kitus veiklos planus.
 • bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
 • dalyvauja mokymuose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose, Kanceliarijos organizuojamuose renginiuose, teikia Kancleriui siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo.
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus su Kanceliarijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius Kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus siekiant Kanceliarijos strateginių tikslų.

  

Skyriaus vedėja turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą bakalauro ir magistro kvalifikacijos laipsnį;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos ir darbo santykių reguliavimą, viešąjį administravimą, administracinę, darbo teisę, Lietuvos valstybės apdovanojimus;
 • vadovautis Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais ir potvarkiais, Kanclerio įsakymais, Kanceliarijos nuostatais ir vidaus bei darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais, Skyriaus nuostatais bei šiuo pareigybės aprašymu;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą bei valdyti pokyčius, sugebėti priimti sprendimus, analizuoti problemas ir prognozuoti perspektyvas;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną šių Europos Sąjungos kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių pažengusio vartotojo B2 lygiu.
 • Įstatymų nustatyta tvarka turi įgyti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 79131459

Šiandien apsilankė: 1167

Dabar naršo: 115

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.