EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Rasa Svetikaitė

 

Vyriausioji patarėja atlieka šias funkcijas:

 

 • organizuoja Grupės darbą, paskirsto pavedimus ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę, skatina Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų iniciatyvą;
 • analizuoja Lietuvos Respublikos Seimo priimtus įstatymus, referuoja Lietuvos Respublikos Prezidentui apie jų priėmimo (pakeitimo) tikslus, pagrindines nuostatas, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir teikia Lietuvos Respublikos Prezidentui siūlymus dėl jų pasirašymo;
 • susipažįsta su Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtais nutarimais, referuoja Lietuvos Respublikos Prezidentui apie jų priėmimo tikslus, pagrindines nuostatas, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams;
 • rengia Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų ir potvarkių projektus;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu rengia įstatymų, jų pakeitimo ir papildymo projektus, taip pat įstatymų projektų aiškinamuosius raštus bei lyginamuosius įstatymų projektų variantus;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu dalyvauja rengiant įstatymų projektus, kai šiuos teisės aktus rengia Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu arba potvarkiu sudarytos darbo grupės ar komisijos, parengtus įstatymo projektus vertina juridinės technikos požiūriu ir pagal santykį su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir galiojančiais įstatymais;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos Prezidentui Konstituciniame Teisme, kituose teismuose;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos Prezidentui Lietuvos Respublikos Seimo posėdžiuose teikiant Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, įstatymų projektus;
 • dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų, frakcijų, kitų valstybės institucijų posėdžiuose ir Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu pateikia Lietuvos Respublikos Prezidento nuomonę dėl juose svarstomų klausimų;
 • savo kompetencijos ribose ir Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos Prezidento poziciją Lietuvos Respublikos Vyriausybėje;
 • bendradarbiauja su valstybės, savivaldos institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, savo kompetencijos ribose reiškia Lietuvos Respublikos Prezidento požiūrį į atskirus klausimus ir problemas;
 • dalyvauja Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos (toliau-Kanceliarija) organizuojamuose Malonės komisijos posėdžiuose;
 • konsultuoja Kanceliarijos valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus, teikia pasiūlymus dėl darbo efektyvinimo;
 • analizuoja Lietuvos teisinės sistemos raidą, teisinio reguliavimo pokyčius;
 • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu dalyvauja tarpžinybinių komisijų ir darbo grupių veikloje, sprendžiant svarbiausius klausimus susijusius su ekonomine ir socialine politika;
 • nustatyta tvarka nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus, pareiškimus bei prašymus arba, esant reikalui, juos persiunčia kompetentingoms institucijoms;
 • užtikrina dokumentų, susijusių su Grupės funkcijų vykdymu kaupimą, jų sisteminimą ir saugojimą pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą;
 • vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimus.

  

Vyriausioji patarėja turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties teisės bakalauro ir teisės magistro laipsnį (dvipakopį aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą) arba vienpakopį aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio darbo stažą valstybės valdžios ar valdymo institucijose ar teisinio pedagoginio darbo stažą universitetuose, rengiančiuose teisės bakalaurus ir (ar) teisės magistrus, taip pat teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį įgyjančius teisininkus;
 • turėti patirties rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų koncepcijas bei jų projektus, dalyvaujant įstatymų rengimo darbo grupėse;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo ypatumus;
 • žinoti Lietuvos Respublikos valstybės valdžios institucijų formavimo ir darbo tvarką, kompetenciją, taip pat jų vadovų skyrimo procedūras;
 • išmanyti klausimus, susijusius su Lietuvos Respublikos teismų sistema, jų kompetencija, teismų darbo organizavimu, veikla, administravimu ir savivaldos sistema, teisėjų statusu, pretendentų į teisėjus atrankos, jų skyrimu teisėjais, teisėjų karjeros, atsakomybės procedūromis, taip pat būti susipažinusiam su Europos valstybių teismų sistemomis;
 • išmanyti Europos Sąjungos institucinę sistemą, Europos Sąjungos teisės aktų rengimo ir priėmimo procedūras;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti ir organizuoti Grupės darbą bei valdyti pokyčius, sugebėti priimti sprendimus, analizuoti problemas ir prognozuoti perspektyvas;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) įgudusio vartotojo C1 lygiu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 77853660

Šiandien apsilankė: 4928

Dabar naršo: 305

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.