EnglishFrancaisРусский
S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154 , faks. 8 706 64 145
 

Paieška

Ieškoti

Rima Marčiulionytė

     

Skyriaus vedėjo pavaduotoja atlieka šias funkcijas:

  

 • įgyvendindama Skyriaus nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas, padeda Skyriaus vedėjui organizuoti Skyriaus darbą;
 • padeda Skyriaus vedėjui formuoti personalo valdymo politiką ir valdyti personalą;
 • padeda Skyriaus vedėjui užtikrinti kiekybinės ir kokybinės Kanceliarijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - valstybės tarnautojai ir darbuotojai) sudėties analizės vykdymą, jų asmens bylų formavimą, duomenų valstybės tarnautojų registrui teikimą;
 • padeda užtikrinti Skyriaus vedėjui valstybės tarnautojų ir darbuotojų pažymėjimų bei leidimų apskaitą ir jų išdavimą;
 • padeda užtikrinti Skyriaus vedėjui Kanceliarijos kanclerio įsakymų: personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais rengimą bei darbo sutarčių rengimą;
 • padeda užtikrinti Skyriaus vedėjui valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo organizavimą;
 • rengia Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų apdovanojimų klausimais projektus;
 • tikrina, ar pristatyti teikimai apdovanoti Lietuvos valstybės apdovanojimų ženklais Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečius bei asmenis be pilietybės atitinka įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimus;
 • administruoja informacijos apie Lietuvos valstybės apdovanojimus skelbimą Lietuvos Respublikos Prezidento ir Kanceliarijos tinklalapyje;
 • pagal asmenų prašymus rengia prarastų ar dingusių Lietuvos valstybės apdovanojimų ženklų ir dokumentų dublikatus;
 • padeda Skyriaus vedėjui  organizuojant Lietuvos valstybės apdovanojimo ženklų, jų pakaitų (juostelių, miniatiūrų, rozečių) gamybą, Lietuvos valstybės apdovanojimo ženklų diplomų ir liudijimų leidybą;
 • padeda Skyriaus vedėjui organizuoti Lietuvos valstybės apdovanojimų ženklų įteikimo iškilmingas ceremonijas;
 • padeda Skyriaus vedėjui užtikrinti informacijos parengimą ir pateikimą Kanceliarijos kancleriui apie Lietuvos valstybės apdovanojimams pristatytas kandidatūras;
 • kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais apdovanotus asmenis bei Lietuvos ir užsienio valstybių apdovanojimų ženklus, jų istoriją bei apdovanojimų sistemos patirtį, šiais klausimais konsultuoja suinteresuotus asmenis bei institucijas, rengia metines ataskaitas apie apdovanojimus valstybės ordinais ir medaliais;
 • padeda Skyriaus vedėjui užtikrinti asmenų prašymų, skundų, pranešimų Lietuvos valstybės apdovanojimų ir kitais su Skyriaus kompetencija susijusiais klausimais nagrinėjimą bei atsakymų rengimą;
 • techniškai aptarnauja Lietuvos valstybės apdovanojimų tarybą (kviečia tarybos posėdžius, rengia Lietuvos valstybės apdovanojimams teikiamų kandidatūrų sąrašą, protokoluoja tarybos posėdžius ir kt.);
 • tvarko Lietuvos valstybės apdovanojimų ženklų apskaitą;
 • koordinuoja Kanceliarijos struktūrinių padalinių nuostatų bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų rengimą;
 • padeda Skyriaus vedėjui užtikrinti kasmetinį ir neeilinį Kanceliarijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
 • dalyvauja teisės aktų, susijusių su valstybės tarnybos ir darbo santykiais, projektų analizės, išvadų rengimo ir pasiūlymų teikimo procese;
 • Skyriaus vedėjui pavedus organizuoja pareiškimų, pretenzijų ir skundų nagrinėjimą pagal Skyriaus kompetenciją bei rengia sprendimų pagal nagrinėjimo rezultatus projektus;
 • padeda Skyriaus vedėjui užtikrinti dokumentų, susijusių su Skyriaus funkcijų vykdymu kaupimą, sisteminimą ir
  saugojimą pagal patvirtintą Kanceliarijos dokumentacijos planą;
 • bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
 • dalyvauja mokymuose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose, Kanceliarijos organizuojamuose renginiuose, teikia Skyriaus vadovui siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo tobulinimo.
 • nesant Skyriaus vedėjo, laikinai vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir kitus su Kanceliarijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius Kanclerio ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

  

Skyriaus vedėjo pavaduotoja turi atitikti šiuos reikalavimus:

  

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą  socialinių mokslų studijų srities teisės  krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažiau kaip 5 metų darbo patirties viešojo administravimo srityje;
 • išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir Lietuvos valstybės apdovanojimus;
 • vadovautis Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais ir potvarkiais, Kanceliarijos kanclerio įsakymais, Kanceliarijos nuostatais ir vidaus bei darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais, Skyriaus nuostatais bei šiuo pareigybės aprašymu;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą bei valdyti pokyčius, sugebėti priimti sprendimus, analizuoti problemas ir prognozuoti perspektyvas;
 • sklandžiai valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti ne mažiau kaip vieną šių Europos Sąjungos kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių pradedančiojo vartotojo A2 lygiu;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka turi įgyti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai".

 

 

 

  

Darbotvarkė

Ieškoti darbotvarkėje

 
Prezidentė dalyvavo sparčiausiai augančių Lietuvos įmonių apdovanojimų ceremonijoje „Gazelė 2014“
 

Lankytojų statistika

Iš viso apsilankė: 79131440

Šiandien apsilankė: 1148

Dabar naršo: 107

© 2011 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, biudžetinė įstaiga.
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius
tel. 8 706 64 154, faks. 8 706 64 145, el. paštas: kanceliarija@prezidentas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 188609016
Sprendimas: Fresh media
 
 
Prašome pranešti apie netikslumus.